questien_clients
Най-често задавани въпроси от нашите клиенти тук за Вас

Въпроси

Какво са фотоволтаиците?

Фотоволтаиците преобразуват слънчевата енергия в електрическа чрез употребата на полупроводници – обикновено силиций. Технологията се базира на фотоволтаичния ефект, открит 1839г. от Александър Бекерел.  Ако светлината (фотони) достигне слънчевата клетка, електроните от кристалната структура се предават на полупроводниковия материал. В резултат на този процес се получава постоянен ток.

Как се използват фотоволтаици?

За първи път фотоволтаици се използват в космическата индустрия. През годините ефективността на соларните клетки се увеличава до такава степен, че те биха могли да се произвеждат на значително по-ниски цени и в по-големи количества. Спектъра от приложения нараства заедно с това развитие.

В България в Програма за развитие на селските райони (2007-2013) е заложена специална мярка, която подкрепя инвестиционни проекти, свързани с производството на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за продажба. Това е мярка 312 – Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия.
Проектът „Енергийно обновяване на българските домове” по Оперативна програма „Регионално развитие” е с цел осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради и изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради.
Програмата „Енергийна ефективност и зелена икономика” е съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие. Нейна основна цел е да насърчи устойчиви енергийни решения за малки и средни предприятия.
Така фотоволтаичната система за покриви и открити пространства са се превърнали в основна област на заявление за фотоволтаици.

Как се произвежда соларна енергия?

Слънчевите лъчи се преобразуват в електроенергия чрез слънчевите клетки вградени в слънчевите панели. Те използват различни материали за проводници, които генерират освободената енергия, когато са изложени на светлина (фотоволтаичен ефект).
Когато върху слънчевата батерия попадне светлина, енергията на фотоните генерира двойки електрически носители, електрон и дупка, от двете страни на P-N прехода. Електроните дифундират в посока на по-ниско енергийно ниво, а дупките — в обратна посока. Докато светлината облъчва батерията, продължават да се формират нови двойки електрон-дупка. Натрупващите се електрони образуват отрицателен заряд в емитера (N-слоя), а дупките образуват съответстващ положителен заряд в базата (P-слоя). Ако двете части на прехода се свържат с проводник, ще се образува затворена електрическа верига и ще протече ток. Токът продължава да тече, докато слънчевата батерия е осветена.

 

Какви са различните видове панели?

Има монокристални, поликристални и тънкослойни панели.
Трите вида се различават по отношение на вида, начина на производство, както и по ефективност.
Монокристалните панели са изработени от един кристал силиций, както показва и името им. Това са традиционните слънчеви панели. Тяхната ефективност варира от 15 на сто до 20 на сто, а понякога дори по-висока. Те могат да преобразуват между 15 и 20 на сто от слънчевата радиация в електричество.
Поликристалните панели се състоят от много на брой кристали. Те не са толкова ефективни, колкото монокристалните.
Тънкослойните панели са наполовина ефективни в сравнение с останалите два вида. Поради изключително тънкия слой от силиций, те изискват по-голяма повърхност, за да се постигне определен резултат. Тяхното ценово предимство е толкова ниско, в сравнение с най-новите кристални панели, което едва ли си струва инвестицията.

Защо е необходим инвертор?

Слънчевите панели произвеждат постоянен ток. Българската електрическа мрежа е проектирана на 230 V/50Hz променлив ток. Ето защо инвертора е необходим, за да се трансформира постоянния ток произведен в слънчевите панели в променлив ток съвместим с мрежата. Инверторът е избран в съответствие с напрежението и генерирания ток. Модерните, добре проектирани инвертори може да преобразуват постоянния ток в променлив ток. Те също са в състояние да работят с различно оборудване, да се наблюдават постоянно и да предоставят данни чрез онлайн портал. Инверторът е от съществено значение за цялостната ефективност на системата и трябва да бъде съобразен с останалите компоненти. В противен случай значителна част от произведената енергия може да бъде изгубена по време на преобразуване в променлив ток.

 

Какви са основните системи?

Можем да идентифицираме фотоволтаични системи свързани към мрежата и самостоятелно действащи системи, които не са свързани с електроразпределителната мрежа и се нуждаят от акумулаторни батерии.
Към фотоволтаичната система за покриви и открити пространства има „самостоятелни системи”, които се използват за достатъчно снабдяване с електроенергия в райони, където няма връзка с мрежи на електроразпределителните дружества – особено в страни от Третия свят. Това позволява на отдалечени селища, които не са свързани към електрическата мрежа да получават електричество.
В индустриализираните страни „самостоятелни системи” се използват предимно за малки системи. Например, градинско осветление или паркинг за автомобили може да работят с електричество от слънчевата енергия.
Всички „самостоятелни системи” са оборудвани с батерия за съхранение на енергията. Моряците също се обръщат все повече и повече към слънчевата енергия за нуждите от електричество по време на пътуването.

  

Какво е слънчева топлинна енергия?

Слънчевата топлинна енергия често се бърка с фотоволтаици. За разлика от фотоволтаиците, слънчевата топлинна енергия използва слънчевите лъчи, за да осигури топлина вместо електричество. В различните домове слънчевата топлинна енергия може да се използва за отопление или топла вода. За да се направи това устройствата, познатите като слънчеви колектори са прикрепени към покрива. Те загрява течността вътре в тях. Помпа изпраща течността към топлообменник, който предава топлината към подаването на вода.

  

Има ли достатъчно слънчева светлина в България, за да работи фотоловолтаичната система?

България получава средно годишно 1450 kWh слънчева светлина на квадратен метър, което е достатъчно да работят малки инсталации разположени на 10 квадратни метра. Дългите дни през лятото и по-високи нива на вятъра, които позволява на панелите да се охладят и се използва по-ефективно системата.
Слънцето не винаги трябва да грее, за да работят системите. И в облачно време соларните панели също преобразуват светлина в електричество. За това е полезно да се използват фотоволтаични системи навсякъде в България.