Условия и срокове

 

Раздел 1 – Обща информация, обхват

1. Тези общи условия се прилагат за всички наши бизнес отношения с нашите клиенти.
2. Общите условия се прилага за продажба и/или доставка на продукти, независимо от това дали ние ги произвеждаме или доставяме от доставчици.
3. Нашите общи условия ще се прилагат без изключение. Всяко отклонение, което се противопоставя или допълва общите условия на купувача ще стане част от споразумението, само когато и до степента, в която сме се съгласили с тях. Това изискване на съгласие се прилага във всеки случай, например, когато извършваме доставка до купувача при пълно познаване на общите условия от купувача.
4. Отделните споразумения с купувача, влезли в сила в даден случай имат предимство пред тези общи условия. Съдържанието на тези споразумения трябва да бъде предмет на писмено споразумение и/или нашето писмено потвърждение.
5. Законно съответните декларации и уведомления купувачът се задължава да представя след сключването на споразумението в писмена форма, за да влезе в сила.
6. Използването на законови разпоредби служи за целите на изясняване. Дори и без това уточнение, законовите разпоредби се прилагат, освен ако те не са били изменени пряко или изключени в изричните условия по настоящите общи условия.

 

Раздел 2 – Оферта и сключване на договори

1. Нашите оферти са без задължения и обвързване.
2. Заявка за стоки от купувача се счита за обвързващо предложение за договор.
3. Потвърждаването на заявка се извършва в писмена форма (например, като потвърждавате поръчката).
4. В случай че има грешки, които се съдържат в каталози, ценови листи, брошури, бланки за поръчки и други декларации, ще имаме право да ги коригираме.

 

Раздел 3 – Доставка и срокове

1. Периодът на доставка се договаря индивидуално и/или се определя от нас в момента на приемане на поръчката. В противен случай, ние ще я изпълним възможно най-бързо.
2. Ние имаме право да извършваме частични доставки.
3. Начало на периода на доставка, определен от нас трябва да бъде предмет на изясняване на всички технически въпроси, както и навременното и правилното изпълнение на задълженията на клиента.
4. Ако не успеем да изпълним доставката в задължителните срокове по причините, поради които ние не сме отговорни, ние ще информираме купувач за това, както и предвидим нов срок за доставка.
5. Срокът ще настъпи по подразбиране при доставката.

 

Раздел 4 – Доставка, прехвърлянето на риска и приемане

1. Доставката ще бъде до склад, който ще бъде мястото на изпълнение. По договаряне с купувача, стоките ще бъдат изпратени до друга дестинация.
2. Рискът от погиването или повреждането на оборудването преминава върху Купувача от момента, в който оборудването му бъде надлежно предадено. Предаването и/или приемане се счита за завършено, ако купувача приеме стоката.
3. Ако купувачът забави приемането или, ако нашата доставка се забави поради други причини, за които купувачът е отговорен, имаме право да поискаме обезщетение за нанесените щети, включително допълнителни разходи (например, разходите за съхранение). В този контекст, ние ще начисляваме еднократна сума като компенсация в размер на 5% от стойността на поръчката за всяка седмица като се започне с периода на доставка и/или – в случай, че няма период на доставка – при получаване на предизвестие от купувача за готовност за изпращане на стоките. Купувачът може да докаже, че щетите са значително по-малки еднократно от горепосочената сума.

 

Раздел 5 – Цени и срокове на плащане

1. Освен ако страните не са се споразумели друго, в отделни случаи, нашите цени, които са в сила в момента на сключването на договора ще се прилагат за доставка до склад.
2. В случай на продажба чрез изпращане, се договарят с купувачът транспортни разходи до мястото на доставка.
3. Покупна цена се заплаща предварително, освен ако страните не са постигнали съгласие за друго.
4. След изтичането на срок на плащане, ще се счита че купувачът се е забавил. Ще се дължи лихва за плащане при такова неизпълнение.
5. Купувачът има право на прихващане или задържане на сума само до такава степен, в която претенциите са потвърдени от съдебно решение.

 

Раздел 6 – Запазване на собствеността

1. До момента докато се изплатят всички наши настоящи и бъдещи вземания по договора за покупко-продажба в пълен размер, ние си запазваме правото върху стоките.
2. Стоки, подлежащи на запазване правото на собствеността, не могат да бъдат залагани или прехвърлени като обезпечение на всяко трето лице, преди пълното погасяване на обезпеченото вземане. Купувачът се задължава да ни информира в писмен вид незабавно, когато трето лице иска достъп до стоки, които ни принадлежат.
3. Ако купувач наруши споразумението, по-специално във връзка с неплащане на продажната цена която ни дължи, ние имаме право да се оттеглим от споразумението, по силата на законови разпоредби и/или да поискаме връщането им. Ако купувачът не плати дължимата покупната цена, ние ще упражняваме тези права, само ако преди това на купувача е даден разумен период, който е преминал неуспешно.

 

Раздел 7 – Заключителни разпоредби

Изменения и допълнения на тези Общи условия се сключват в писмена форма за действителност. Това се отнася също и за изменения или допълнения към това изискване за писмена форма.